Tax Alert – 2013 Changes to Corporate Income Tax Act (BG)Авансови вноски 0 – 300 000 лева освобождаване от задължение за авансови вноски 300 000 – 3 000 000 лева  тримесечни авансови вноски над 3 000 000 лева месечни авансови вноски

Освен това самите авансови вноски вече ще се формират въз основа на прогнозната данъчна печалба за текущата година.

(i) Освобождаване от задължението за авансови вноски 

От задължението за определяне и плащане на авансови вноски за корпоративен данък се освобождават лицата, чиито нетни приходи от продажби за предходната година не превишават 300 000 лева (до този момент прагът за освобождаване от авансови вноски беше 200 000 лева).

Въпреки освобождаването обаче данъчно задължените лица могат, ако решат, да правят тримесечни авансови вноски по общия ред, като в този случай няма да дължат лихва при превишаване на корпоративния данък над авансовите вноски.

(ii) Месечни и тримесечни авансови вноски 

Най-важните положения, свързани с определянето и внасянето на месечните и тримесечните авансови вноски, са обобщени в таблицата по-долу:

 

Capture13

Месечните и тримесечните авансови вноски за 2013г. ще се декларират от лицата с годишната данъчна декларация за 2012г.

Освен това данъчните загуби вече няма да се приспадат при определяне на тримесечните авансови вноски.

2. Трансформиране на данъка върху разходите в годишен данък 

С промените данъкът върху разходите, който до момента се дължеше на месечна база, се трансформира в годишен данък.

Съответно, данъчната основа на данъка ще са вече начислените разходи за съответната календарна година. Данъкът ще се внася до 31 март на следващата година, а надвнесеният данък върху разходите или корпоративен данък може да се приспада от данък върху разходите през следващи години.

3. Промени, свързани с данъка, удържан при източника 

(i) Срок за внасяне на данъка

Променя се срокът, в който следва да бъде внесен данъкът, удържан при източника.