Tax Alert – 2013 Changes to Corporate Income Tax Act (BG)Досега сроковете течеха от началото на месеца, следващ месеца на начисляване на дохода, и продължителността на срока (един или три месеца) зависеха от това, дали притежателят на дохода е местно лица на държава, с която България има сключена спогодба за избягване на двойното данъчно облагане.

С промените данъкът трябва да бъде внесен в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което е взето решението за разпределяне на дивидент, или съответно през което е начислен доходът.

Тези промени на практика могат до доведат до съкращаване на сроковете за внасяне на данъка, особено в случаите когато доходът е начислен в края на тримесечието.

(ii) Деклариране на данъка 

Съгласно новите промени на деклариране вече ще подлежи дължимият данък при източника, а не внесеният данък. Тоест лицата, задължени да удържат и внасят данъка, ще трябва да го декларират до края на месеца, следващ тримесечието, което на практика съвпада и със срока за внасяне на данъка.

Преди промените срокът за деклариране на вече внесения данък беше до края на месеца, следващ тримесечието на внасяне на данъка.

Съгласно преходните разпоредби лицата, внесли през четвъртото тримесечие на 2012г. данък при източника, са длъжни да подадат декларация за внесения данък по досегашния ред, действащ към 31.12.2012г. По новия ред, действащ от 01.01.2013г. ще се декларират дължимите данъци след 01.01.2013г., включително данъците, дължими, но невнесени към 31.12.2012г. За данъците, които са дължими, но невнесени към 31.12.2012г. срокът за подаване на декларация е 31.07.2013г.

4. Други промени

(i) Промени, засягащи данъка върху хазартната дейност

Във връзка с влизането в сила на нов Закон за хазарта на 01.07.2012г. са направени и редица промени в разпоредбите, касаещи данъка върху хазартната дейност.

(ii) Разходи за подкуп 

Разходите за подкуп на длъжностно лице изрично са регламентирани като непризнати за данъчни цели. Това е продиктувано от изпълнение на България на ангажименти по международни споразумения и предполагаме, че разпоредбата няма да има самостоятелно значимо практическо значение.

(iii) Коригиране на счетоводни грешки 

При откриване през текущата година на счетоводни грешки от минали години по досега действащия ред данъчно задължените лица коригираха годишния корпоративен данък за текущата година с разликата между данъчното задължение преди и след корекцията в резултат на откритата грешка.

След промените задължените лица ще са длъжни да уведомяват писмено органите по приходите, които ще предприемат действия за промяна на данъчния финансов резултат и на задължението за съответния данъчен период.

 

Настоящият Данъчен Бюлетин е изготвен от ДЕЛЧЕВ И ПАРТНЬОРИ единствено с информационна цел и не представлява правен съвет. Настоящата информация няма за цел да създава и получаването и не представлява отношения на адвокат и клиент. Читателите не бива да предприемат действия въз основа на настоящото, без да потърсят професионален съвет.