Legal Alert – Social Security Changes 2016 (BG)ИЗМЕНЕНИЯ В ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРЕЗ 2016Г.  

От 1 януари 2016г. влизат в сила някои важни промени в сферата на социалното осигуряване. Основните нови моменти касаят увеличаването на минималната работна заплата и минималните осигурителни прагове за служителите на трудов договор, процедурата и сроковете за представяне от осигурителите на документи, свързани с изплащането на обезщетения от държавното осигуряване, както и влизане в сила на нови правила относно придобиването на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ И ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД ПРЕЗ 2016Г.  

  • Размерите на осигурителните вноски се запазват без промяна

През 2016г. размерите на осигурителните и здравноосигурителните вноски остават непроменени, както следва:

Capture30

  • Увеличава се размерът на минималната работна заплата 

От 1 януари 2016г. минималната месечна работна заплата се увеличава от 380 лв. на 420 лв.

  • Увеличават се минималните осигурителни прагове по професии 

В Приложение № 1 към Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016г. се съдържат увеличените размери на минималния осигурителен доход по професии за 2016г. Минималните осигурителни прагове се прилагат за служителите на трудов договор и лицата, наети по договор за управление.

Няма промяна в минималните осигурителни прагове за самоосигуряващите се лица.

  • Максималният осигурителен доход се запазва без промяна 

И през 2016г. максималният месечен размер на осигурителния доход ще бъде 2 600 лв.

  • Не се внасят осигурителни вноски за фонд ГВРС

И през тази година няма да се дължат осигурителни вноски за фонд Гарантирани вземания на работниците и служителите.

ИЗМЕНЕНИЯ В ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 

От 2016г. влизат в сила следните промени в осигурителното законодателство:

  • Промени в представяне на документите за изплащане на обезщетения от осигурителите и самоосигуряващите се лица

Съкратени срокове за представяне на документите

Съкратен е срокът, в който осигурителите и самоосигуряващите се лице са длъжни да представят в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт документите и данните за изплащане на следните парични обезщетения:

  1. обезщетение за временна неработоспособност или трудоустрояване
  2. обезщетение за бременност и раждане
  3. обезщетение за отглеждане на малко дете

Така, от 2016г. осигурителите ще трябва да представят необходимите документи и данни до 10-о число на месеца, следващ този, през който осигуреното лице е представило документите за изплащане на обезщетението пред осигурителя (вместо до 15-то число на следващия месец, както беше досега).

Съответно, срокът за самоосигуряващите се лица е до 10-о число на месеца, следващ този, през който е издаден документът за изплащане на обезщетението, съответно от който се иска изплащане на обезщетението (вместо досегашния срок до 15-то число на следващия месец).