Tax Alert – Changes to VAT Act 2015 (BG)ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ 

( В СИЛА ОТ 01 ЯНУАРИ 2015Г.)  

В брой 105/19.12.2014г. на Държавен Вестник е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), който влиза в сила на 01.01.2015г.

Основните промени касаят доставките на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване и услуги, извършвани по електронен път, предоставяни от предприятия от Европейския съюз (ЕС) и от държави извън ЕС на техни крайни клиенти – данъчно незадължени лица.

1. Място на изпълнение при доставка на услуги

От 01.01.2015г. доставките на далекосъобщителни услуги,  на услуги за радио- и телевизионно излъчване и на услуги, извършвани по електронен път, по които получател е данъчно незадължено лице, подлежат на облагане с ДДС в държавата, където лицето е установено, има постоянен адрес или обичайно пребиваване. Преди изменението мястото на изпълнение на доставката на този вид услуги до данъчно незадължени лица в ЕС беше в държавата, където е установен доставчикът на услугата. Тази промяна цели да насочи дохода от ДДС към държавата членка на ЕС по потребление на услугите.

За да се осигури правилното данъчно облагане на тези услуги, доставчиците от ЕС и от държави извън ЕС ще трябва да определят статуса на техния клиент (данъчно задължено или данъчно незадължено лице) и мястото, където е установен този получател (т.е. дали е в държава от ЕС или извън ЕС).

2. Обхват на услугите, попадащи под новите правила

Сред услугите, засегнати от новите правила, например са: