Tax Alert – Changes to VAT Act 2015 (BG)Право да се регистрира по режим „извън Съюза” има доставчик на услуги, който не е установен на територията на ЕС, не е регистриран и няма задължение за регистрация по ДДС в България или на територията на друга държава членка на основание, различно от това, че предоставя изброените услуги, и не е регистриран за прилагането на този специален режим в друга държава членка.

6. Регистрацията за прилагане на режим MOSS

Регистрацията по двата режима за прилагане на схемата MOSS се извършва по електронен път чрез подаване на електронно заявление до Териториална дирекция – гр. София на Националната агенция за приходите (НАП) посредством web-базирано приложение на страницата на НАП.

Срокът за извършване на регистрацията от органите по приходите е 14-дневен, считано от постъпване на заявлението.  За датата на регистрацията се смята първият ден на тримесечието, следващо календарното тримесечие на подаване на заявлението за регистрация.

За дата на регистрацията се смята и датата на първата доставка на услуги, когато същата е извършена преди подаването на заявления за регистрация по някой от двата режима, при условие че доставчикът е подал заявление за регистрация не по-късно от 10-то число на месеца, следващ датата на първата доставка.

7. Начисляване на данъка, документиране на доставките на услуги и деклариране при режим MOSS

(i) Данъчна основа и приложима данъчна ставка 

Данъчната основа, датата на настъпването на данъчното събитие, както и приложимата данъчна ставка се определят съгласно законодателството на държавата членка по потребление на услугите.

(ii) Издаване на фактура за доставка при режим MOSS 

Данъчните документи (фактури), които доставчикът издава за предоставените от него на крайни потребители далекосъобщителни услуги,  услуги за радио- и телевизионно излъчване и услуги, извършвани по електронен път, се издават съгласно изискванията на законодателството на държавата членка по потребление на услугите.

(iii) Данъчен период и деклариране при режим MOSS 

Данъчният период и за двата режима – „в Съюза” и „извън Съюза” е календарното тримесечие. На практика съгласно режима данъчно задължено лице, което е регистрирано за съкратено обслужване на едно гише в дадена държава членка (държавата членка по идентификация), за всяко тримесечие представя по електронен път една обща справка-декларация за ДДС по режим за съкратено обслужване на едно гише, в която се описват всички доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно разпръскване и услуги, извършвани по електронен път, предоставени на данъчно незадължени лица във всички държави членки по потребление, като едновременно с това се определя и общо дължимият ДДС за всички доставки.

Справките-декларации за ДДС по режим за съкратено обслужване на едно гише са в допълнение към справките-декларации за ДДС, които данъчно задълженото лице представя на своята държава членка съгласно националните си задължения за ДДС.

Справката-декларация за всеки данъчен период се попълва чрез електронен формуляр и се подава по електронен път чрез web-базирано приложение на интернет страницата на НАП.  В справката декларация регистрираното лице посочва идентификационния си номер за целите на прилагането на съответния режим. Лицето попълва в декларацията за всяка отделна държава членка по потребление данъчната основа на доставките с място на изпълнение в дадената държава и приложимата данъчна ставка в съответната държава, както и общия размер на данъчните основи и общия размер на дължимия данък за периода за всяка държава членка.

Срокът за подаване на справката-декларация е до 20-то число на месеца, следващ календарното тримесечие, за което се отнася, включително и за данъчния период, в който услугите не са били предоставяни, т.е. трябва да се попълни и подаде „нулева” справкадекларация.

(iv) Срок за внасяне на данъка 

Данъкът следва да се внесе в срока за подаване на съответната справка-декларация, т.е. до 20-то число на месеца, следващ данъчния период, за който е дължим. Общата стойност на ДДС трябва да бъде преведена в евро по банковата сметка на НАП. След това НАП по служебен път разпределя дължимия ДДС до другите държави членки, в които данъчно задълженото лице е доставяло съответните услуги.

(v) Електронен регистър на доставките при режима MOSS 

Всяко данъчно задължено лице, което прилага една от двете системи на MOSS, се задължава да поддържа подробен електронен регистър, който да позволява проверката на данните, подадени с всяка справка-декларация.  Регистърът трябва да съдържа информация за данъчно задълженото лице, включително датата на регистрацията му в системата на MOSS и респективно датата на заличаване на регистрацията. Регистърът също така трябва да съдържа и данни за доставките и за името и адреса на клиента, когато те са известни на доставчика. Информацията в електронния регистър следва да се съхранява за срок от най-малко 10 години, считано от края на годината, през която съответната доставка е била извършена.

8. Право на данъчен кредит и възстановяване на ДДС, начислен в България, за получени доставки на стоки и/или услуги

(i) Данъчно задължени лица, прилагащи режим „извън Съюза” 

Доставчиците на услуги, прилагащи режима „извън Съюза”, имат право на възстановяване на начисления им ДДС във връзка с получени доставки на стоки и/или услуги, свързани с предоставяните от тях далекосъобщителни услуги,  услуги за радио- и телевизионно излъчване и услуги, извършвани по електронен път, по досегашния ред на ЗДДС, предвиден за лица, които не са установени на територията на ЕС.

(ii) Данъчно задължени лица, прилагащи режим „в Съюза” 

Всеки доставчик на услуги, регистриран в България за приложение на режима „в Съюза”, има право на приспадане на данъчен кредит съгласно общите правила на ЗДДС по отношение на начисления ДДС при покупки на стоки и услуги с място на изпълнение в България.