Tax Alert – Changes to VAT Act 2015 (BG)− Фиксирани и мобилни телефонни услуги; − Интернет достъп; − Доставка на игри за мобилни телефони; − Радио и телевизионни програми, предавани чрез радио- или телевизионен оператор или чрез Интернет; − Доставка на софтуер, софтуерни приложения и актуализации;  − Доставка на музика, филми, картинки, текст и информация; − Отдалечена поддръжка на приложения; − Доставка, свързана с уеб сайт, уеб хостинг; − Доставка на онлайн курсове; − Факс, телеграф и телекс; − Гласова поща; пренасочване на разговори; − Електронни аукциони.

Определения на изброените услуги се съдържат в Допълнителните разпоредби на ЗДДС1.

3. Специален режим на облагане и деклариране на дължимия ДДС

На практика въведените промени биха задължили доставчиците на изброените услуги да се регистрират по ДДС във всяка една държава членка на ЕС, в която доставят такива услуги на данъчно незадължени лица.

За да се избегне административната тежест от регистрация във всяка една държава членка на ЕС, за доставчиците на обхванатите от промяната услуги е въведена специална схема за облагане с ДДС – системата „съкратено обслужване на едно гише” или т.нар. “mini OneStop Shop” (MOSS).

Схемата MOSS ще позволи на данъчно задължените лица да определят само една държава членка на ЕС, наречена „държава членка по идентификация”, която да бъде използвана за единствено място за регистрация, отчитане и плащане на дължимия ДДС за предоставените далекосъобщителни услуги,  услуги за радио- и телевизионно излъчване и услуги, извършвани по електронен път, към крайни потребители.  Режимът на MOSS не е задължителен, но ако доставчикът не е избрал да прилага системата „съкратено обслужване на едно гише”, ще бъде необходимо да има ДДС регистрация във всички държави членки на ЕС, в които има крайни потребители на конкретните услуги.

4. Обхват на специалните режими по схемата MOSS

Специалният режим за облагане на доставките по схемата MOSS се прилага при следните условия:

− когато доставчикът на услугите е данъчно задължено лице, неустановено в държавата членка по потребление на услугите, и

− е избрал да се регистрира за прилагане на някой от видовете специални режими в България или в друга държава членка.

5. Видове специални режими за регистрация по схемата MOSS

В зависимост от мястото на установяване на доставчика са възможни два режима за прилагане на MOSS.

(i) Режим „в Съюза” 

Режимът ще бъде приложим за доставчици на услуги, установени и регистрирани за прилагане на този режим в държава членка на ЕС, различна от мястото на потребление на услугите. В този случай търговците от ЕС ще имат възможността да регистрират и отчитат начисления ДДС само в собствената си държава членка по регистрация за предоставени от тях далекосъобщителни услуги,  услуги за радио- и телевизионно излъчване и услуги, извършвани по електронен път, на данъчно незадължени лица.

Право да се регистрира по специалния „режим в Съюза” в България има доставчик на изброените услуги с получатели данъчно незадължени лица, който:

− извършва доставки на данъчно незадължени лица, които са установени или имат постоянно местопребиваване  или постоянен адрес в друга държава членка;

− е установен по седалище и адрес на управление на територията на страната, или когато не е установено по седалище и адрес на управление на територията на ЕС, е установено по постоянен обект на територията на страната;

− не е регистриран за прилагане на „режим в Съюза” на територията на друга държава членка, когато е установен по постоянен обект на територията на страната.

(ii) Режим „извън Съюза” 

Този режим вече е въведен в българското ДДС законодателство що се касае до доставчици на електронни услуги, които не са установени на територията на ЕС. Измененията в българския ЗДДС само разширят обхвата на услугите, които попадат в приложното поле на тази специалната уредба, като се включат далекосъобщителните услуги и услугите за радио- и телевизионно излъчване.