Tax Alert – Changes to VAT Act 2015 (BG)Данъчно задължените лица, които са регистрирани в друга държава членка на ЕС за прилагане на режим „в Съюза” и същевременно са регистрирани по общия ред за ДДС цели в България, имат право на приспадане на данъчен кредит по общите правила за начисленият им данък в България по доставки на стоки или услуги с място на изпълнение на територията на страната.

Лицата, които са регистрирани в друга държава членка на ЕС за прилагане на режим „в Съюза” и същевременно не са регистрирани по общия ред за ДДС цели в България, имат право на възстановяване на начисления им ДДС по правилата на ЗДДС за лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени на територията на друга държава членка на ЕС.

9. Задължителна регистрация по ЗДДС в България извън приложното поле на режимите MOSS

Доставчик на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване и услуги, и на услуги, извършвани по електронен път, който не е установен в България и не е избрал да се регистрира по някой от режимите MOSS, е длъжен да се регистрира за ДДС цели в страната, ако извършва подобни доставки за крайни потребители в България. Такъв доставчик няма да има право да посочва ДДС във фактурите, които издава за услуги, различни от изброените.  ЗДДС също въвежда ограничение на правото на приспадане на данъчен кредит за ДДС при покупката на стоки и/или услуги от данъчно задължени лица, регистрирани за ДДС според споменатата по-горе задължителна регистрация, ако закупените стоки и услуги не са свързани с предоставените далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване и услуги, извършвани по електронен път.