Tax Alert – VAT Reverse-Charge Mechanism for Supply of CerealsВЪВЕЖДАНЕ НА МЕХАНИЗЪМ НА ОБРАТНО НАЧИСЛЯВАНЕ НА ДДС  ПРИ ДОСТАВКИ НА ЗЪРНЕНИ ХРАНИ  СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

 

В брой 98/12.11.2013г. на Държавен вестник е обнародван Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, с който са направени важни изменения в Закона за данък върху добавената стойност („ЗДДС”).

С измененията на ЗДДС е въведен т.нар. механизъм на обратно начисляване на ДДС (“reverse-charge”) по отношение на доставките на зърнени храни (вкл. семена за посев). Механизмът на обратно начисляване на ДДС най-общо предвижда дължимият данък върху доставката на зърнени храни да бъде начисляван от получателя на доставката, а не от доставчика, каквото е общото правило.

Целта на въвеждането на механизма е предотвратяване на данъчни измами при доставките на зърнени храни, тъй като по този начин се предотвратява опасността доставчикът да начисли, но да не плати ефективно, данък върху доставката, а в същото време получателят по доставката да упражни право на данъчен кредит за този данък и да получи възстановяване на данъка от държавата.

Във връзка с измененията на ЗДДС по отношение на въвеждане на механизма на обратно начисляване на ДДС върху доставката на зърнени храни, по-долу сме изложили накратко най-важните аспекти на новия режим на облагане на тези доставки.