Tax Alert – VAT Reverse-Charge Mechanism for Supply of CerealsОТРАЗЯВАНЕ НА ФАКТУРАТА И ПРОТОКОЛА ЗА ДОСТАВКАТА В ДНЕВНИЦИТЕ ЗА ПОКУПКИ И ПРОДАЖБИ ПО ЗДДС 

(i) Отразяване на фактурата от доставчика 

Доставчикът следва да отрази издадената от него фактура за доставката в дневника си за продажби за съответния данъчен период.

Данъчната основа на фактурата следва да бъде отразена в колони 9 и 11 от дневника за продажби, а в колони 10 и 12 от дневника не следва да се посочва никаква сума.

На страницата на Министерство на финансите вече е публикуване и проект за изменение на Правилника за прилагане на ЗДДС, в който са предвидени изменения в образеца на дневник за продажбите, като вероятно в дневника ще бъде добавена отделна колона, в която ще се посочва, че въпросната фактура касае доставка по чл. 163а от ЗДДС и част втора на Приложение № 2 към ЗДДС.

(ii) Отразяване на протокола от получателя 

Издаденият от получателя протокол за доставката следва да бъде отразен и в двата му дневника по ЗДДС – дневника за покупки и дневника за продажби. Чрез отразяването на протокола в дневника за продажби получателят отразява начисления данък и съответно дължимия към Бюджета ДДС по доставката. Чрез отразяването на протокола в дневника за покупки лицето упражнява правото си на данъчен кредит за тази доставка. Тоест, на практика чрез отразяването на протокола в двата дневника за един и същ период получателят по доставката начислява дължимия данък и едновременно с това го ползва като данъчен кредит и в резултат на това, ако получателят има право на пълен данъчен кредит за тази доставка, за него няма да възниква ефективно задължение за плащане на данък за съответната доставка.

Протоколът се отразява в дневника за продажби, като данъчната основа се посочи в колони 9 и 14, а данъкът – в колони 10 и 15.

Протоколът се отразява в дневника за покупки, като данъчната основа се посочва в колона 10, а данъкът – в колона 11, ако лицето счита, че има право на пълен данъчен кредит за данъка по доставката. В случай че лицето счита, че няма право на данъчен кредит или има право на частичен данъчен кредит, сумите по протокола се отразяват в съответните колони на дневника.

Въпросът, дали получателят по доставката следва да отразява в ДДС дневниците си и фактурата, издадена от доставчика, освен протокола по чл. 117 от ЗДДС, ще намери вероятно решение с приемането на измененията в Правилника за прилагане на ЗДДС.

Освен това, както бе споменато по-горе, се очаква да бъдат променени образците на дневниците за продажби и покупки, като в тях се добави отделна колона за доставките на зърнени храни по част втора от Приложение № 2 към ЗДДС.

ПРАВО НА ДАНЪЧЕН КРЕДИТ 

Доставките по глава деветнадесета „а” от ЗДДС са облагаеми доставки, поради което доставчикът по тях има право да упражни право на данъчен кредит за всички получени доставки, които са използвани от него за доставките по глава деветнадесета „а”.

Съответно, получателите на доставките също ще имат право на данъчен кредит за самоначисления от тях данък, ако използват закупените зърнени храни за облагаеми доставки и са изпълнили всички законови изисквания за упражняването на правото на данъчен кредит.

Capture22

Capture23