Tax Alert – VAT Reverse-Charge Mechanism for Supply of Cereals(ii) Задължено лице за данъка върху доставката 

Задължено лице за ДДС върху доставката на зърнени храни съгласно Приложение № 2 от ЗДДС е получателят на доставката, стига той да е лице, регистрирано по ЗДДС.

Както бе упоменато по-горе, в случаите когато получателят не е регистриран по ЗДДС, данъкът ще бъде изискуем от доставчика.

ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДОСТАВКИТЕ СЪГЛАСНО НОВИТЕ ПРАВИЛА 

(i) Издаване на фактура от доставчика 

Доставчикът на зърнените храни следва да издава фактура за всяка доставка в 5дневен срок от настъпване на данъчното събитие за доставката (тоест по и сега действащото правило). Във фактурата обаче не следва да се начислява данък (тоест изобщо не се посочва ставка и размер на данъка), а като основание за неначисляване на данъка задължително във фактурата следва да се посочи „Обратно начисляване – чл. 163а, ал. 2 от ЗДДС”.

В случай че получателят по доставката е лице, което не е регистрирано по ЗДДС, доставчикът би следвало да издаде стандартна фактура, в която да начисли 20% ДДС по общото правило на закона.

Тъй като именно доставчикът преценява дали да начисли или не данък върху дадена доставка, доставчикът би могъл да провери предварително дали даденият получател е регистрирано по ЗДДС лице и да съхранява направените справки, за да може при нужда да обоснове начисляването или неначисляването на данъка.

Проверките могат да бъдат направени както в базата данни на ЕС на следния сайт: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatRequest.html?locale=bg, така и на сайта на НАП на следната страница: http://nra.bg/page?id=139.

(ii) Издаване на протокол от получателя на доставката 

Получателят следва да начисли ДДС върху получената доставка чрез издаването на протокол по чл. 117, ал. 2 от ЗДДС.

Протоколът се издава в 15-дневен срок от датата, на която е настъпило данъчното събитие за доставката или е получено авансово плащане за нея.

Протоколът, който издава получателят, следва задължително да съдържа следната информация:

1. номер и дата;

2. името и ДДС номер на издателя на протокола – получател по доставката;

3. количеството и вида на стоката;

4. датата на възникване на данъчното събитие по доставката;

5. данъчната основа;

6. ставката на данъка;

7. основанието за начисляване на данъка от получателя – „Чл. 163а, ал. 2 от ЗДДС”;

8. размерът на данъка;

9. номер и дата на фактурата, издадена от доставчика за същата доставка;

10. ДДС номер на доставчика на стоките.

В случай че доставчиците на зърнените храни са физически лица, които не са данъчно задължени лица и съответно не са регистрирани за целите на ЗДДС, то тогава получателят не е задължен да издава отделен протокол за всяка доставка. В този случай той издава един общ протокол за всички доставки, за които данъкът е станал изискуем през съответния данъчен период. Протоколът се издава на последния ден от данъчния период, а реквизитите на протокола са описани в чл. 163б, ал. 2 от ЗДДС.