Tax Alert – VAT Reverse-Charge Mechanism for Supply of CerealsОБХВАТ НА ДОСТАВКИТЕ, ПО ОТНОШЕНИЕ НА КОИТО СЕ ПРИЛАГА МЕХАНИЗМЪТ НА ОБРАТНО НАЧИСЛЯВАНЕ 

Стоките, които ще бъдат обхванати от режима на обратно начисляване на ДДС, са изброени в част втора от Приложение № 2 към глава деветнадесета „а” от ЗДДС. Стоките са упоменати с тяхното наименование и с кода им по Комбинираната номенклатура – КН 2012. За изчерпателност към настоящия Данъчен Бюлетин е приложен пълния текст на част втора от Приложение № 2 към ЗДДС, която съдържа всички зърнени храни, доставката с които ще бъде обхваната от новия режим на начисляване на ДДС.

Механизмът на обратно начисляване на ДДС съгласно глава деветнадесета „ а” от ЗДДС ще се прилага по отношение на всички доставки на зърнени храни, изброени в Приложение № 2, с изключение на:

  • Доставки, получателят по които е лице, което не е регистрирано по ЗДДС;
  • Вътреобщностни доставки на зърнени храни;
  • Вътреобщностни придобивания;
  • Тристранни операции;
  • Внос;
  • Износ.

В горните случаи ще се прилагат общите правила на закона за съответния вид доставка – например ако доставчикът доставя зърнени храни на лице, което не е регистрирано по ЗДДС, данъкът ще продължи да е дължим и да се начислява от доставчика по общите правила на ЗДДС.

НАЧАЛНА ДАТА НА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕХАНИЗМА НА ОБРАТНО НАЧИСЛЯВАНЕ 

Съгласно първоначалните законови текстове, обнародвани в бр. 98/12.11.2013г. на Държавен вестник, механизмът на обратно начисляване на ДДС върху доставките на стоки по Приложение 2 към ЗДДС се прилага от 01.12.2013г.

Междувременно, обаче, с Преходните и заключителните разпоредби на ЗИД на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове бе приета разпоредба, с която началната дата за въвеждане на режима се променя на 01.01.2014г. Въпросните текстове са вече приети от Народното събрание на второ четене, но окончателният текст все още не е обнародван в Държавен вестник към настоящия момент (29.11.2013г.).

Законът предвижда и преходни правила за случаите, в които преди началната дата на приложение на новите правила вече е извършено авансово плащане за зърнени храни и доставчикът вече е издал фактура за стойността на авансовото плащане. В тези случаи при настъпването на данъчното събитие за доставката получателят следва да начисли ДДС върху цялата данъчна основа на доставката, включително за направеното авансово плащане, чрез издаването на протокол. Съответно, доставчикът следва да анулира издадената за авансовото плащане фактура и да издаде нова фактура, в която да посочи цялата данъчна основа, включително авансовото плащане. Анулирането на фактурата се извършва чрез издаване на протокол по чл. 116, ал. 4 от ЗДДС.

СЪЩНОСТ НА МЕХАНИЗМА НА ОБРАТНО НАЧИСЛЯВАНЕ НА ДДС 

При прилагане на новия механизъм на обратно начисляване на ДДС за доставките на зърнени храни, изброени в Приложение № 2, част втора от ЗДДС, се прилагат следните правила:

(i) Данъчно събитие на доставката 

Данъчното събитие на доставката на зърнени храни, посочени в Приложение № 2, ще продължава да възниква по общите правила на закона – тоест при прехвърлянето на собствеността върху зърнените храни, при извършване на авансово плащане, при фактическо предоставяне на стоките по договор, в който прехвърлянето на собствеността се извършва под отлагателно условие или срок и т.н.