Промени в закона за задълженията и договорите 12.2020

ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ В брой 102/01.12.2020г. на Държавен вестник е обнародван Закон за допълнение на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), в сила от 1 юни 2021г. Допълненията касаят предвиждането на абсолютна погасителната давност на парични вземания срещу физически лица.   I. АБСОЛЮТНА ПОГАСИТЕЛНА ДАВНОСТ Съгласно новосъздадения чл. 112 ЗЗД, с изтичането на десетгодишна давност се погасяват парични вземания срещу физически лица, независимо от прекъсването ѝ, освен когато задължението е отсрочено или разсрочено.   II. ИЗКЛЮЧЕНИЯ В чл. 112 ЗЗД са изчерпателно изброени следните вземания, които са изключени от приложното поле на абсолютната погасителна давност: от … Continue reading

Новите технологии и защитата на личните данни – законодателство и практическо приложение

„Новите технологии и защитата на личните данни – законодателство и практическо приложение“ – Статия от адвокат Мария-Магдалена Маркова.       Настоящият Правен Бюлетин е изготвен от Адвокатско Дружество „Делчев и партньори“ единствено с информационна цел и не представлява правен съвет. Настоящата информация няма за цел да създава и получаването й не представлява отношения на адвокат и клиент. Читателите не бива да предприемат действия въз основа на настоящото, без да потърсят професионален съвет.

Правни аспекти на stable coins

„Правни аспекти на stable coins“ – Статия от адвокат Мария-Магдалена Маркова.       Настоящият Правен Бюлетин е изготвен от Адвокатско Дружество „Делчев и партньори“ единствено с информационна цел и не представлява правен съвет. Настоящата информация няма за цел да създава и получаването й не представлява отношения на адвокат и клиент. Читателите не бива да предприемат действия въз основа на настоящото, без да потърсят професионален съвет.

Масови уволнения съгласно българското право

Масови уволнения съгласно българското право   Какво са масови уволнения? Според Кодекса на труда масови уволнения са налице, ако са изпълнени следните критерии: Критерий 1а: определен брой на служителите, чиито трудови договори са прекратени; и Критерий 1б: определен брой на заетите в предприятието в месеца, предхождащ масовите уволнения. Хипотезите са: най-малко 10 уволнени служители, ако броят на заетите в предприятието в месеца, предхождащ масовите уволнения, е най-малко 20 и не повече от 100; най-малко 10% уволнени от общия брой на служителите, ако броят на заетите в предприятието в месеца, предхождащ масовите уволнения, е най-малко 100 и не повече от 300; … Continue reading

Закона за мерките и действията по време на извънредното положение поради COVID-19

Кратко обобщение на промените в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение поради COVID-19   На 24.03.2020г. в „Държавен вестник“ беше публикуван Закон за мерките и действията по време на извънредното положение („Закон“). На 09.04.2020 в „Държавен вестник“ беше публикувано изменение на Закона. По-долу е направено кратко резюме на някои от измененията в Закона. Лихви, неустойки и други последствия от неплащане Стеснява се обхватът на договорите, по които не текат лихви за забава, не се начисляват неустойки за забава, няма възможност за разваляне поради неплащане, за обявяване на предсрочна изискуемост и за изземване на вещи. Досега: До … Continue reading

Компенсации за работодатели с цел запазване на заетостта при извънредното положение

Цялата статия на следния линк: „Компенсации за работодатели с цел запазване на заетостта при извънредното положение“   Настоящият Правен Бюлетин е изготвен от Адвокатско Дружество „Делчев и партньори“ единствено с информационна цел и не представлява правен съвет. Настоящата информация няма за цел да създава и получаването й не представлява отношения на адвокат и клиент. Читателите не бива да предприемат действия въз основа на настоящото, без да потърсят професионален съвет.

Мерки за превенция на риска от разпространение на COVID-19 за работодателите

Мерки за превенция на риска от разпространение на COVID-19, насочени към работодателите   Мерки за превенция на риска от разпространение на COVID-19, насочени към работодателите На 02.04.2020 Министърът на труда и социалната политика издаде Заповед, с която задължава работодателите до отмяната на извънредното положение да прилагат мерки за превенция на риска от разпространение на COVID-19 в съответствие с вида и характера на дейността им, като осигуряват подходящи условия на труд, които включват най-малко:   1. Провеждане на извънреден инструктаж на работниците и служителите с акцент върху ограничаването на разпространението на COVID-19 и осигуряване на актуална информация за рисковете от зараза, в … Continue reading

Данъчни мерки за обявеното извънредно положение поради COVID-19

Данъчни мерки във връзка с обявеното извънредно положение поради COVID-19   Във връзка с извънредното положение, обявено в Република България с решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание, се въвеждат редица данъчни мерки. По-долу сме обобщили най-важните от тях. Удължаване на сроковете, свързани с финансовата и данъчната отчетност Задължения, свързани с изготвянето и подаването на годишните финансови отчети и годишните данъчни декларации по реда на ЗКПО Срокът за изготвяне и подаване на годишните данъчни декларации и за внасянето на корпоративния данък по реда на ЗКПО за 2019г. се удължава до 30 юни 2020 г. Срокът за деклариране и … Continue reading

Обобщение на закона за мерките и действията по време на извънредното положение поради COVID-19

Кратко обобщение на мерките, въведени със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение поради COVID-19   За периода на извънредното положение се въвеждат редица мерки със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, публикуван в Държавен вестник, бр. 28 от 24.03.2020г. По-долу е кратко резюме на някои от тези мерки. Спиране на срокове За периода извънредното положение спират да текат следните срокове: процесуалните срокове по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства; давностните и други срокове, предвидени в нормативни актове, с изтичането на които се погасяват или прекратяват права или се пораждат задължения за частноправните субекти … Continue reading

Мерки спрямо работодателите и служителите по време на обявеното извънредно положение

  Мерки спрямо работодателите и служителите по време на обявеното извънредно положение поради COVID-19   Във връзка с обявеното с решение от 13 март 2020г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, за периода на извънредното положение се въвеждат редица мерки спрямо служителите и работодателите по смисъла на Кодекса на труда. По-долу сме обобщили най-важните въпроси и отговори във връзка с извънредните мерки. Кои дейности се забраняват изцяло по време на извънредното положение (тоест за периода 13 март – 13 април 2020г.)? По време на извънредното положение се забранява изцяло достъпа до определени обекти и определени дейности, което означава, … Continue reading