Данъчно облагане

След падането на комунистическия режим на 10 ноември 1989г. България пое по мъчителния път на трансформация от държавна планова икономика към пазарна икономика. Рязката промяна свари неподготвена държавата, която до този момент на практика не разполагаше с никаква данъчна система. Първите модерни данъчни закони бяха приети едва в средата на 90-те години на ХХ век. Законодателството в областта на данъка върху добавената стойност влезе в сила през 1994г., а първият закон за корпоративното подоходно облагане се появи през 1996г. От тогава данъчната система в България претърпя фундаментални промени. Присъединяването на България към Европейския съюз на 01 януари 2007г. също допринесе за по-нататъшното развитие на данъчната система с оглед хармонизирането на ДДС законодателството и привеждането на националните данъчни правила с общите правила на правото на ЕС. В сравнение с всяка друга област на правото, данъчното законодателство в България се изменя с най-чести и бързи темпове и непрекъснато е в процес на развитие.

От гледна точка на нивото на данъчно облагане България безспорно предлага много конкурентни и привлекателни условия, имайки предвид че данъчната тежест върху почти всеки вид доход е изключително ниска. Към настоящия момент ставките на приложимите данъци в България са следните:

  • Корпоративен данък – 10%;
  • Данък при източника върху дивиденти – 5% (освобождаване от данък при източника при разпределение на дивиденти в полза на дружество-майка от ЕС);
  • Данък при източника върху лихви, авторски и лицензионни възнаграждения, печалби от разпореждане с активи – 10%;
  • ДДС – 20%;
  • Данък върху доходите на физическите лица – 10% плосък данък;

В допълнение към ниските ставки на приложимите данъци България разполага и с добре развита мрежа от международни спогодби за избягване на двойното данъчно облагане, по силата на които данъчната тежест върху доходите, извлечени от чуждестранни инвеститори от източник в България, би могла да бъде допълнителна намалена.

За нашите данъчни консултанти в Делчев и Партньори данъчното облагане е една от най-важните области в нашата професионална практика. Ние вярваме, че клиентите ни трябва да получат най-добрия данъчен съвет, и разполагаме с нужните знания и професионализъм да им го дадем.

Ние помагаме на нашите клиенти да следят всички промени и развития в областта на данъчното облагане не само в българското национално законодателство, административна практика и съдебна практика, но и по отношение на промените в европейското данъчно законодателство и решенията на Съда на Европейския съюз.

Данъчните консултанти в Адвокатско дружество Делчев и Партньори предлагат пълния спектър от данъчни услуги, между които:

 

 

 

=====================================================================================================

Делчев и Партньори е първокласно адвокатско дружество с офиси в София и Пловдив, предоставящо пълно корпоративно и фирмено обслужване в сферата на търговските отношения. Опитните адвокати, юристи, данъчни консултанти и експерти на нашата правна кантора ще ви предоставят качествена услуга по всякакви  въпроси, пред които вие или вашият бизнес сте изправени. На нашето абонаментно правно обслужване и индивидуални адвокатски, правни и данъчни корпоративни услуги се доверяват множество международни компании с бизнес в България, български фирми и търговски дружества, местни предприемачи, неправителствени организации и физически лица, базирани или осъществяващи дейност във всеки голям български град – София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и други.