Общ регламент относно защитата на данните, законодателство за защита на личните данни в България

В днешно време личните данни са практически навсякъде – работодатели обработват лични данни на служители, търговци на дребно обработват лични данни на потребители, здравните институции/специалисти обработват лични данни на пациенти, маркетингови компании обработват лични данни на участници в маркетинг активности, хотели обработват лични данни на посетители и т.н. Списъкът е дълъг.

Независимо дали става въпрос за внедряване на нов софтуер или за сключване на договор с нови доставчици на услуги, за провеждане на нови промоционални активности или за инсталиране на видеонаблюдение в служебни помещения, за инсталиране на GPS системи на служебни автомобили или за предоставяне на нови социални придобивки на служители, дружествата винаги трябва да следят за съответствие с нормите за защита на лични данни, особено с правилата на Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД).

Практиката на Делчев и партньори в областта на защитата на личните данни притежава богат опит. Работата ни в сферата обхаща:

  • Общи консултации относно защитата на лични данни

Нашите консултанти в областта на защитата на личните данни са отдадени на това да подпомагат администраторите и обработващите лични данни да стават все по-проактивни с цел предотвратяване на правни несъответствия преди възникването им и спазване на задълженията, възникващи от обработването на лични данни.

В процеса на осигуряване на съответствие с приложимите норми ние помагаме на нашите клиенти да определят точния обхват, в който личните данни могат да бъдат обработвани, подходящото правно основание за обработването на данните (съгласно изчерпателния списък, който се съдържа в ОРЗД), подходящия срок на обработване и съхраняване на различните видове лични данни. Предоставяме също и консултации във връзка с оценки на въздействието и трансфери на лични данни между администратори и/или обработващи. Можем да Ви консултираме и дали сте задължени да назначите длъжностно лице по защита на данните („ДЛЗД“).

В зависимост от нуждите на нашите клиенти, можем да направим преглед на обрабоването на лични данни в рамките на цяло дружество или да се фокусираме върху определен отдел, специфичен бизнес процес или нова активност с оглед съответствие с ОРЗД. На разположение сме и за провеждане на вътрешнокорпоративни обучения по въпроси, свързани със защитата на личните данни.

  • Общ регламент относно защитата на данните – документация и споразумения

Делчев и партньори предоставя консултации, свързани със споразумения за обработване на лични данни между администратори и обработващи, между съвместни администратори или независими администратори, между обработващи и под-обработващи.

Ние помагаме на нашите клиенти при разработването на вътрешни политики за обработване на различните видове лични данни, на различни начини за получаване на съгласие за обработване на лични данни, на информационни известия към субектите на лични данни, на регистри и друга необходима документация, свързана с ОРЗД.

  • Съдействие при запитвания/искания от субекти на данни или надзорни органи

Ние консултираме нашите клиенти относно необходимите стъпки, които трябва да предприемат в случаите на: оттегляне на дадено съгласие за обработване на лични данни; искане за достъп до лични данни (право на достъп); искания за коригиране/поправяне на лични данни (право на коригиране); за изтриване на лични данни (право на изтриване, т.нар. право „да бъдеш забравен“); искания за ограничаване обработването на лични данни (право на ограничаване на обработването); искания за прехвърляне на данни на друг администратор (право на преносимост на данните); възражения срещу обработването на лични данни (право на възражение); упражнени права, свързани с автоматизирано вземане на решения и профилиране.

  • Съдействие в случай на нарушение на сигурността на личните данни

Съгласно ОРЗД при нарушение на сигурността на личните данни за администраторите може да възникне задължение да докладват нарушението на компетентен надзорен орган и в зависимост от обстоятелствата-задължение да се съобщи за нарушението и на лицата, чиито данни са компрометирани. На разположение сме да Ви помогнем с преценка и консултация относно това дали наистина е налице нарушение на сигурността на личните данни съгласно ОРЗД и дали съответен орган по защита на личните данни трябва да бъде официално уведомен за нарушението/инцидента.

  • Представителство пред административни или съдебни органи

 

 

=====================================================================================================

Делчев и Партньори е първокласно адвокатско дружество с офиси в София и Пловдив, предоставящо пълно обслужване в сферата на търговските отношения. Опитните адвокати, юристи, данъчни консултанти и експерти на нашата правна кантора ще ви предоставят качествена услуга по всякакви  въпроси, пред които вие или вашият бизнес сте изправени. На нашето абонаментно обслужване и индивидуални адвокатски, правни и данъчни услуги се доверяват множество международни компании с бизнес в България, български фирми и търговски дружества, местни предприемачи, неправителствени организации и физически лица, базирани или осъществяващи дейност във всеки голям български град – София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и други.