Деклариране на действителен собственик III. Дефиниция за „действителен собственик“

Дефиницията за „действителен собственик“ е предвидена в § 2 от Допълнителните разпоредби на ЗМИП и съответства на дефиницията дадена в Директивата:

§ 2. (1) „Действителен собственик“ е физическо лице или физически лица, което/които в крайна сметка притежават или контролират юридическо лице или друго правно образувание, и/или физическо лице или физически лица, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност, и които отговарят най-малко на някое от следните условия:

1. По отношение на корпоративните юридически лица и други правни образувания действителен собственик е лицето, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас в това юридическо лице или друго правно образувание, включително посредством държане на акции на приносител, или посредством контрол чрез други средства, с изключение на случаите на дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, което се подчинява на изискванията за оповестяване в съответствие с правото на Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти, осигуряващи адекватна степен на прозрачност по отношение на собствеността.

 Индикация за пряко притежаване е налице, когато физическо лице/лица притежава акционерно или дялово участие най-малко 25 на сто от юридическо лице или друго правно образувание.

 Индикация за косвено притежаване е налице, когато най-малко 25 на сто от акционерното или дяловото участие в юридическо лице или друго правно образувание принадлежи на юридическо лице или друго правно образувание, което е под контрола на едно и също физическо лице или физически лица, или на множество юридически лица и/или правни образувания, които в крайна сметка са под контрола на едно и също физическо лице/лица.

 2. По отношение на доверителната собственост, включително тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост, действителният собственик е:

 а) учредителят;

б) доверителният собственик;

в) пазителят, ако има такъв;

г) бенефициерът или класът бенефициери, или

д) лицето, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, когато физическото лице, което се облагодетелства от нея, предстои да бъде определено;

е) всяко друго физическо лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства.

 3. По отношение на фондации и правни форми, подобни на доверителна собственост – физическото лице или лица, които заемат длъжности, еквивалентни или сходни с посочените в т. 2.

 (2) Не е действителен собственик физическото лице или физическите лица, които са номинални директори, секретари, акционери или собственици на капитала на юридическо лице или друго правно образувание, ако е установен друг действителен собственик.

IV. Срок и ред за обявяване

В срок до 31.05.2019г. задължените лица подават в Търговски регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, съответно в регистър Булстат заявление за вписване на данните относно действителни собственици, юридически лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол, както и лице за контакт в предвидените от закона случаи.

V. Санкции

За неизпълнение на задължението за заявяване на вписване на данните подлежащи на деклариране в предвидения от ЗМИП срок, се наказва с глоба от 500 до 5000 лв., когато нарушителят е физическо лице, съответно с имуществена санкция от 1000 до 10 000 лв., когато нарушителят е юридическо лице.

Задължено лице, което, след като вече е наказано с глоба или с имуществена санкция за неизпълнение на задължение за заявяване на вписване на данните, подлежащи на деклариране, не заяви вписване в определения срок, се наказва отново с глоба/ имуществена санкция в предвидените по-горе размери, за всеки месец до заявяване на вписването.

***

Делчев и Партньори

Настоящият Правен Бюлетин е изготвен единствено с информационна цел и не представлява правен съвет. Настоящата информация няма за цел да създава и получаването й не представлява отношения на адвокат и клиент. Читателите не бива да предприемат действия въз основа на настоящото, без да потърсят професионален съвет.