Промени в данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Опростена процедура за възстановяване на осигурителни вноски 

С тази промяна се дава възможност в обхвата на публичните вземания, за които може да се подаде искане за прихващане и/или възстановяване, да се включат и осигурителни вноски.  Това ще облекчи и ускори процесът на тяхното възстановяване, като процедурата би трябвало да приключва в 30-дневния срок от подаване на искането, както предвиждат разпоредбите на ДОПК.

Оптимизиране на погасителната давност за събирането на публични вземания 

Публичните вземания ще подлежат на отписване по служебен път с изтичането на абсолютния 10-годишен давностен срок, който тече от 1 януари на годината, следваща годината, в която е трябвало да се плати задължението освен когато изпълнението е отсрочено или разсрочено или изпълнението е спряно пo искане на длъжника.  Това касае всички публични вземания, а не само тези, които подлежат на събиране от НАП.

Отпадане на задължението за изпращане на покана за доброволно изпълнение 

Преди промяната задължително условие преди да се пристъпи към принудително събиране на публичното задължение, беше публичният изпълнител от НАП да изпрати до длъжника покана с даден 7-дневен срок за доброволно погасяване на задълженията. С въведените промени, в сила от 1 януари 2016г, ако задължението не е било погасено в срок, преди да бъдат предприети действия по принудително събиране то органът, установил задължението, може да  уведоми лицето писмено, по телефона, с посещение на място, по е-мейл или по друг подходящ начин за последиците от неизпълнението. Така с отпадането на задължението за изпращане на покана вече се ограничава времето, в което задължените лица биха могли да реагират и погасят задълженията си, преди да се пристъпи към принудителното им събиране.

Оптимизиране процедурата за налагане на запор върху дял от търговско дружество  Запорът върху дял от търговско дружество ще се налага чрез изпращане на запорно съобщение до Агенцията по вписванията, като запорът ще се вписва по реда за вписване на залог върху дял от търговско дружество и ще има действие от вписването. Агенцията по вписванията ще уведомява дружеството за вписания запор.

Спиране на принудителното изпълнение при особени случаи  

Създадена е възможност принудителното изпълнение да бъде спряно, ако след определяне на начина на продажба до датата на провеждане на търга с явно наддаване, съответно до изтичане на срока за подаване на предложенията при търга с тайно наддаване, длъжникът внесе 20 на сто от размера на вземанията и писмено се задължи да внася всеки месец да внася на органа по принудително изпълнение всеки месец по 20 на сто от тях. Тази промяна има за цел да даде възможност на длъжника да съхрани имуществото – обект на изпълнение.  Оптимизиране и ускоряване на производството по принудително изпълнение

Когато се продават недвижими вещи самостоятелно или включени в група вещи,  вещни права върху недвижими имоти, моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства, както и движими вещи с първоначална цена над 5000 лв., продажбата се извършва чрез търг, и др.

 

Настоящият Данъчен Бюлетин е изготвен от ДЕЛЧЕВ И ПАРТНЬОРИ единствено с информационна цел и не представлява правен съвет. Настоящата информация няма за цел да създава и получаването и не представлява отношения на адвокат и клиент. Читателите не бива да предприемат действия въз основа на настоящото, без да потърсят професионален съвет.