Промени в закона за ДДСАвтентичността на произхода, целостта на съдържанието и четливостта на фактурите следва да е осигурено от момента на издаването на фактурата до края на периода на съхранението и, като при съхраняване чрез електронни средства на фактурите задължените лица трябва да съхраняват и данните, осигуряващи автентичността на произхода и целостта на съдържанието.

Лицата, които съхраняват фактури чрез електронни средства, гарантиращи онлайн достъп, са длъжни да осигурят такъв достъп на компетентните български органи по приходите и на органите на държавата членка, където данъкът е дължим.

  • сборни фактури 

Приета е изрична разпоредба, която урежда възможността лицето да издаде една сборна фактура за две или повече извършени доставки на стоки или услуги, данъкът за които става изискуем през един и същ данъчен период. В този случай сборната фактура се издава не по-късно от последния ден на месеца, през който данъкът за доставките е станал изискуем.

Сборната фактура трябва да съдържа задължително данни за количеството и вида на стоката или услугата, единичната цена, дата на данъчното събитие, размера на данъка и сумата за плащане за всяка една отделна доставка.

  • опростени фактури  

При документиране за определени доставки фактурите и известията към тях може да не съдържат част от задължителните реквизити по ЗДДС. Пример за това са:

– фактурите за доставки, по които сумата на данъчната основа и данъкът не превишават 100 евро, могат да не съдържат ставката на данъка и сумата за плащане. Това облекчение не се прилага за вътреобщностни доставки, доставки с място на изпълнение на територията на друга държава членка и за дистанционни продажби на стоки.

– фактурите за доставки с място на изпълнение на територията на трета страна, издадени от доставчици, установени в страната, могат да не съдържат ставката и размера на данъка.

– известията към фактурите могат да не съдържат ставката на данъка и сумата за плащане, освен когато се документират доставки с място на изпълнение на територията на друга държава членка, вътреобщностни доставки и дистанционни продажби.

Освен това за всички получени фактури, които са съставени на чужд език, отрада изискването за задължителното им придружаване с превод на български език.

  • реквизити на фактурите при специфични доставки 

При определени специфични случаи на доставки във фактурите следва да се вписват следните текстове:

– когато данъкът е изискуем от получателя, се вписва „обратно начисляване”;

– при доставка на обща туристическа услуга се вписва „режим на облагане на маржа – туристически услуги”;

– при доставки на стоки втора употреба, произведения на изкуството и колекционерски предмети и антики се вписва съответно „режим на облагане на маржа – стоки втора употреба”, „режим на облагане на маржа – произведения на изкуството” или „режим на облагане на маржа – предмети за колекции и антикварни предмети”.