Придобиване на недвижими имоти

Основни правила

Прехвърлянето на недвижими имоти се извършва с писмен договор в специална нотариална форма. Договорът трябва да бъде подписан пред български нотариус, отговорен за региона на съответния районен съд по местонахождението на имота.

Изключение представляват договорите за придобиване или разпореждане с общински или с частни държавни имоти. При тях е нужна само писмена форма на договора.

Придобиване на български недвижими имоти от чуждестранни граждани

Придобиване на сгради

Не са налице ограничения за чуждестранни инвеститори (физически или юридически лица) да придобиват сгради (или например апартамент, къща и др.)

Придобиване на земя

Съществуват ограничения при придобиването на земя от чуждестранни граждани. Българското законодателство разграничава две групи чужденци в зависимост от тяхното местожителствто, a именно (i) чуждестранни физически лица, установени извън ЕС и чуждестранни юридически лица, със седалище извън ЕС и (ii) европейски граждани и юридически лица.

Принципното положение е, че чуждестранни граждани могат да придобиват право на собственост върху земя по силата на международни споразумения между България и държавата, на която те са граждани. Понастоящем обаче не са подписани такива споразумения между България и страни извън ЕС. На практика чуждестранните физически и юридически лица извън ЕС нямат право да придобиват собственост върху земя в България.

Европейски граждани и юридически лица имат правото да придобиват собственост върху земя, при условията на договора за присъединяване на България към ЕС.

За да се преодолеят ограниченията за придобиване на земя, чуждестранните граждани трябва да регистрират юридическо лице в България и да извършват придобиванията чрез него.
=====================================================================================================

Делчев и Партньори е първокласно адвокатско дружество с офиси в София и Пловдив, предоставящо пълно обслужване в сферата на търговските отношения. Опитните адвокати, юристи, данъчни консултанти и експерти на нашата правна кантора ще ви предоставят качествени правни и данъчни услуги по всякакви  въпроси, пред които вие или вашият бизнес сте изправени. На нас се доверяват множество мултинационални корпорации с бизнес в България, чуждестранни и български дружества, местни предприемачи, неправителствени организации и физически лица, базирани или осъществяващи дейност във всеки голям български град – София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и други.