Адвокати

Ивайло Турналиев

Ивайло Турналиев оглавява офиса на Делчев и Партньори в гр. Пловдив.

Ивайло Турналиев се присъединява към Делчев и Партньори през 2009г. и практикува в областта на гражданското и търговското право. Той допълнително специализира в областта на правото на енергетиката и природните ресурси и законодателството във връзка чуждестранните инвестиции. Ивайло консултира производители на електрическа енергия от възобновяеми източници във връзка с техните дружествени, търговски и регулаторни юридически казуси, както и притежава богат опит в проблематиката по повод дейността на водно-електрически централи, соларни паркове, преносът на електричество, присъединяване на производители към мрежата и дългосрочни договор за изкупуване на електрическа енергия.

Представителен опит

  • консултиране на германското командитно дружество  Conetwork Erneuerbare Energien Holding GmbH & Co. KGaA (CEE KGaA) във връзка със соларен парк, разположен в близост до село Буховци, обл. Търговище.
  • всеобхватно юридическо обслужване на компания – инвеститор и оператор на четири водно-електрически централи в Родопите; изготвяне на документация и провеждане на процедури по съответствие пред Комисия по водно и енергийно регулиране и Басейнова дирекция; консултантска правна помощ във връзка с постоянно променящата се нормативна уредба на Закона за възобновяемите енергийни източници, Закона за енергетиката и Закона за енергийната ефективност.
  • представителство на акционерно дружество при процедура по получаване на концесия в Родопите; подготовка на оферти за участие в обществени поръчки; документация за участие в процедура по предоставяне на права за търсене и проучване на подземни богатства; получаване на разрешителни и сключване на договори за търсене и проучване на природни богатства; регистрация на търговски открития; управление на минни отпадъци и получаване на концесия за добив по право.
  • представителство и постоянно правно обслужване, помощ и съдействие на водещ световен доставчик на изсушен тютюн, включително при  регистрация на българско дъщерно дружество, покупка на поземлен имот за изграждане на тютюневи складове, осигуряване на съответствие с българското и европейското законодателство в областта на покупката, съхранението, обработването, продажбата и износа на тютюн.
  • успешно представителство на български и чуждестранни предприятия при съдебно обжалване на откази за продължаване на разрешителни за водоползване за целите на производството на електрическа енергия.
  • успешно представителство на водещ гръцки производител на соларна енергия при молба за отмяна на влязло в сила съдебно решение.
  • консултиране на множество гръцки предприятия при дейността им в югоизточния район на България.

Образование
Софийски университет, магистър по право

Правоспособност
адвокат в Пловдивска адвокатска колегия

Езици
английски, гръцки