Адвокати

Веселина Петкова

Веселина Петкова специализира в различни области на данъчното облагане на дружествата, между които консултиране по въпросите на облагането с ДДС, процесуално представителство по данъчни дела, корпоративно подоходно облагане, международно данъчно облагане и акцизно законодателство. Веселина Петкова е консултирала многобройни клиенти по отношение на данъчните аспекти на тяхната икономическа дейност в България и им е съдействала в производствата по данъчен контрол и обжалване на данъчни актове, като е участвала активно във всеки етап от началото на ревизионните производство до окончателно решаване на данъчните спорове в съд. Експертните й знания в различни области на данъчното облагане и позволява да анализира всеки случай от различни гледни точки, за да достигне до най-подходящото практическо решение.

Веселина Петкова се занимава активно и с въпроси, свързани с облагането с лични данъци и социалното осигуряване на служители и чуждестранни лица, като нейният опит в тази област допълва другата и основна област на експертиза – консултирането по трудовоправни въпроси. Тя работи в тясна връзка с отделите по управление на човешките ресурси на много клиенти, като им съдейства в тяхната ежедневна работа и ги консултира по разнообразни въпроси, свързани с трудовото право и разрешаването на трудовоправни спорове.

Веселина Петкова е автор на анализи и статии, засягащи актуални въпроси на данъчното облагане,  за различни данъчни и правни издания.

Представителен опит

  • Консултиране на данъчните аспекти на програмата за лоялни клиенти Save & Drive на ОМВ България ООД, водеща верига за продажба на дребно и едро на нефтопродукти в България.
  • Съдействие при изготвянето на документация за трансферно ценообразуване на Сика България ЕООД.
  • Консултиране на данъчните аспекти на доставката на тръби за първата линия на тръбопровода по проекта Южен поток, преминаващ през българските териториални води на Черно море, за Europipe GmbH, дружество, специализиращо в производството на стоманени тръби.
  • Обжалване на акт, постановяващ отказ за възстановяване на ДДС, издаден от органите по приходите на НАП срещу Steinmueller Engineering GmbH, Германия.
  • Съдебно обжалване пред всички съдебни инстанции на ревизионен акт, издаден от органите на НАП срещу българския клон на Браун-Форман Инк., собственик на световноизвестни марки алкохол (включително уиски Jack Daniel’s и водка Финландия).
  • Предоставяне на съвети и консултации във връзка с планирането, разработването, създаването и стартирането на изцяло нов бизнес процес в ОМВ България ООД – зареждане на въздухоплавателни средства със самолетно гориво на летище София.
  • Разработване и прилагане на дружествени трудовоправни политики във Фокс Интернешънъл Чанълс България ООД, касаещи трудовата дисциплина, отпуските и щатното разписание, както и изготвяне и поддържане на цялостната трудовоправна документация на дружеството, включително трудови договори, длъжностни характеристики, щатни разписания, лични трудови досиета и други подобни.
  • Помощ по всякакви трудовоправни и социално осигурителни въпроси за Лореал България ЕООД, включително сключване на трудови договори и изготвяне на длъжностни характеристики; уволнение на служители и прекратяване на трудови договори; изготвяне и изменение на вътрешни правила, етични кодекси, щатни разписания, графици за отпуски и други; прилагане на вътрешните трудови правила.

Образование

  • Софийски университет „Св. Климент Охридски”, магистър по Международни отношения;
  • Софийски университет „Св. Климент Охридски”, магистър по Право

Езици
английски, френски, разбира испански и руски език