Установяване/стартиране на бизнес в България

Видове бизнес структури съгласно българското законодателство

Действащото българско законодателство предвижда различни правни форми за установяване на бизнес присъствие в България. Те са, както следва:

 • събирателно дружество;
 • командитно дружество;
 • (еднолично) дружество с ограничена отговорност;
 • (еднолично) акционерно дружество;
 • командитно дружество с акции;
 • клон;
 • търговско представителство.

С изключение на клона и на търговското представителство, всички останали правни образувания са юридически лица.

За да бъде учредено дружество в България (от физическо или юридическо лице), е необходима регистрация в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Двата вида дружества, които най-често се използват от чужди инвеститори, са дружеството с ограничена отговорност и акционерното дружество. Тези дружества имат регистриран капитал, разделен на дялове/акции, и отговорността на съдружниците/акционерите е ограничена до вноската им в капитала.

Дружество с ограничена отговорност в България

 • учредяване – дружество с ограничена отговорност може да бъде учредено от едно или повече юридически или физически лица;
 • съдружници – няма забрана за чуждестранно участие. Броят на съдружниците не е ограничен;
 • минимален капитал – минималният капитал на дружеството с ограничена отговорност е BGN 2 (два лева);
 • органи, предвидени в закона – Общото събрание на съдружниците е върховният управляващ орган. Дружеството се представлява от един или повече управители. Управителите могат да бъдат от чужда националност.

Акционерно дружество в България

 • учредяване – акционерно дружество може да бъде да бъде учредено от едно или повече юридически или физически лица;
 • акционери – няма забрана за чуждестранно участие. Броят на акционерите не е ограничен;
 • минимален капитал – капиталът на едно акционерно дружество трябва да бъде минимум BGN 50 000 (петдесет хиляди лева). Капиталът трябва да бъде изцяло записан и поне 25% (двадесет и пет процента) от номиналната стойност на всяка акция трябва да бъде внесена при учредяването;
 • видове акции – акциите са поименни. Могат да бъдат издадени и привилегировани акции, които гарантират допълнителен дивидент или ликвидационен дял;
 • облигации – акционерните дружества могат да емитират облигации две години след учредяването им;
 • органи, предвидени в закона – Общото събрание на акционерите е върховният управляващ орган. По българското право акционерните дружества могат да избират между едностепенна система на управление (т.е. съвет на директорите) или двустепенна система на управление (т.е. управителен и надзорен съвет).

Едностепенна система на управление

При едностепенната система на управление дружеството се управлява и представлява от съвет на директорите, който се състои от 3, но не повече от 9 членове.

Съветът на директорите избира един или повече от неговите членове да бъдaт изпълнителни директори, т.е. лица, които имат правo да представляват дружеството. Техният брой не може да надвишава този на останалите членове на съвета.

Например:
Тричленен състав на съвета на директорите = максимум един изпълнителен директор (1<2)
Петчленен състав на съвета на директорите = максимум двама изпълнители директори (2<3)

Двустепенна система на управление

При двустепенната система на управление дружеството се управлява от управителен съвет под контрола на надзорен съвет. Членовете на управителния съвет се избират и освобождават от надзорния съвет. Техният брой се определя в устава на дружеството, като не може да надвишава 9 членове. Управителният съвет докладва за дейността си на надзорния съвет.

Надзорният съвет не може да участва в управлението на дружеството сам по себе си. Той представлява дружеството в отношенията му с управителния съвет. Надзорният съвет се избира от Общото събрание на акционерите (или единствения акционер) и се състои от 3 до 7 членове.

Едно лице не може да бъде едновременно член на управителния и надзорния съвет на дружеството.

Управителният съвет със съгласието на надзорния съвет избира един или повече от своите членове за изпълнителни членове, т.е. лица с право да представляват дружеството.

 

=====================================================================================================

Делчев и Партньори е първокласно адвокатско дружество с офиси в София и Пловдив, предоставящо пълно обслужване в сферата на търговските отношения. Опитните адвокати, юристи, данъчни консултанти и експерти на нашата правна кантора ще ви предоставят качествена услуга по всякакви  въпроси, пред които вие или вашият бизнес сте изправени. На нашето абонаментно обслужване и индивидуални адвокатски, правни и данъчни услуги се доверяват множество международни компании с бизнес в България, български фирми и търговски дружества, местни предприемачи, неправителствени организации и физически лица, базирани или осъществяващи дейност във всеки голям български град – София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и други.