Източници на правото на Европейския съюз

ЕС представлява независим субект със собствени суверенни права и правен ред, независещ от държавите членки, на който се подчиняват както държавите членки, така и техните граждани в областите на компетентност на ЕС.

Първичният източник на правото на Съюза са учредителните договори на ЕС (с различните приложения, допълнения и протоколи към тях) и актовете, които ги изменят и допълват (основно Договорите от Маастрихт, Амстердам, Ница и Лисабон), както и Хартата на основните права на Европейския съюз. Те формират конституционната рамка на ЕС.

Правото, създадено от институциите на Съюза посредством упражняване на възложените им правомощия, се нарича вторично право. То се състои от законодателни актове (регламенти, директиви, решения), незаконодателни актове (обикновени правни актове, делегирани актове, актове за изпълнение), незадължителни актове (становища, препоръки) и други актове, които не са правни актове (например междуинституционални споразумения, резолюции, декларации, програми за действие).

Международните споразумения на ЕС представляват трети източник на правото на Съюза.

Източниците на неписано право включват:

  • Общите принципи на правото – това са например принципите на независимост, пряка приложимост и предимството на правото на Съюза, принципите на пропорционалност, защитата на оправданите правни очаквания, правото на подходящо изслушване и принципа на отговорност на държавите членки за нарушения на правото на Съюза.
  • Правният обичай.

Последният източник на правото на Съюза включва споразуменията между държавите членки на ЕС.

Адвокатско дружество Делчев и партньори притежава задълбочени познания в областта на правото на ЕС и неговото приложение от националните органи. Нашите правни консултанти ще ви помогнат да приведете своята икономическа дейност в съответствие с приложимите правила и изисквания на европейското право.

 

 

 

=====================================================================================================

Делчев и Партньори е първокласно адвокатско дружество с офиси в София и Пловдив, предоставящо пълно обслужване в сферата на търговските отношения. Опитните адвокати, юристи, данъчни консултанти и експерти на нашата правна кантора ще ви предоставят качествена услуга по всякакви  въпроси, пред които вие или вашият бизнес сте изправени. На нашето абонаментно обслужване и индивидуални адвокатски, правни и данъчни услуги се доверяват множество международни компании с бизнес в България, български фирми и търговски дружества, местни предприемачи, неправителствени организации и физически лица, базирани или осъществяващи дейност във всеки голям български град – София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и други.