Данъчни консултации

Адвокатите на Делчев и Партньори могат да ви предоставят компетентен и професионален съвет по всички въпроси, свързано с данъчното облагане, включително:

Корпоративен данък

Корпоративният данък в България се определя върху данъчна основа, която е равна на счетоводния финансов резултат на дружеството, преобразуван за данъчни цели. Българският Закон за корпоративното подоходно облагане е приведен в съответствие с Директивата относно данъчното облагане на дружества майки и дъщерни дружества от различни държави-членки на ЕС, с Директивата относно данъчното облагане на плащания на лихви и роялти между свързани дружества от различни държави-членки на ЕС, с Директивата  относно данъчно облагане на сливанията, разделянията, прехвърлянията на активи и замените на акции по отношение на дружества от различни държави-членки на ЕС, както и с европейското законодателство в областта на държавните помощи.

Данък, удържан при източника

Данък при източника се дължи при начисляване на определени видове доход, между които дивиденти, авторски и лицензионни възнаграждения, лихви, възнаграждения за технически услуги, доходи от сделки с финансови активи и други, от български юридически лица в полза на чуждестранни лица. България разполага с добре развита мрежа от международни спогодби за избягване на двойното данъчно облагане, по силата на които българският данък при източника би могъл да бъде намален или дори елиминиран. Облагането с данък при източника често се подценява от чуждестранните инвеститори, които би могло да им създаде сериозни данъчни проблеми.

Местни данъци и такси

Местни данъци се дължат върху притежавани недвижими имоти и моторни превозни средства, както и при възмездното прехвърляне или дарение на имоти и моторни превозни средства. От всички местни такси с най-голяма тежест и значение за бизнеса е таксата върху битовите отпадъци.

Данък върху добавената стойност

България въвежда облагането с ДДС през 1994г. Към настоящия момент облагането с ДДС е регламентирано в Закона за ДДС, в сила от 01.01.2007г., който транспонира разпоредбите на Шеста ДДС Директива (понастоящем преработена с Директива 2006/112/ЕО).

Данък върху доходите на физическите лица

Модерното облагане на физическите лица бе въведено със Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2007г. Преди няколко години България въведе и плосък данък върху доходите на физическите лица при ставка 10%.

Акциз

Българското акцизно законодателство е хармонизирано с европейските разпоредби относно производството, съхранението и движението на алкохолни напитки, тютюневи изделия и енергийни продукти, включително по отношение на режима за отложено плащане на акциз. Преди няколко години България отмени облагането с акциз на кафето и леките автомобили.

Социално осигуряване

Възнаграждението на служители, наети на трудов договор, и на самоосигуряващите се лица, се облагат със социални и здравни осигуровки. Българското законодателство в областта на социалното осигуряване и приведено в съответствие с европейското законодателство относно хармонизирането на системите за социална сигурност.

Данъчни консултации при сливания и придобивания

От всички сделки сливанията и придобиванията създават най-много трудности от данъчна гледна точка, тъй като те често крият изключително сложни данъчни проблеми. От друга страна, сливанията и придобиванията дават добри възможности за данъчно планиране. Доверете се на нашия опит и ще видите данъчните аспекти на вашата сделка по придобиване от съвсем различна гледна точка.

Данъчни консултации по сделки с недвижими имоти

Нашият опит в областта на вещното право и данъчното облагане и съвместните усилия на нашите специалисти в тези две области ни дават уникално предимство при планирането на сделките с недвижимости на нашите клиенти. Ние се стремим да предоставяме съвет и съдействие по отношение на всички данъчни аспекти на сделките с имоти в България и да подпомагане нашите клиенти на всеки етап от сделката.

 

 

=====================================================================================================

Делчев и Партньори е първокласно адвокатско дружество с офиси в София и Пловдив, предоставящо пълно обслужване в сферата на търговските отношения. Опитните адвокати, юристи, данъчни консултанти и експерти на нашата правна кантора ще ви предоставят качествена услуга по всякакви  въпроси, пред които вие или вашият бизнес сте изправени. На нашето абонаментно обслужване и индивидуални адвокатски, правни и данъчни услуги се доверяват множество международни компании с бизнес в България, български фирми и търговски дружества, местни предприемачи, неправителствени организации и физически лица, базирани или осъществяващи дейност във всеки голям български град – София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и други.