Забранени споразумения, решения и съгласувани практики в България

Най-обичайният начин за развитието на търговия на пазара е чрез сключването на споразумения между независими предприятия, а свободата на договаряне и независимото икономическо поведение сами по себе си стоят в основата на подобни отношения. Тяхното ограничаване е разрешено единствено по изключение, когато се счита, че по-високи ценности, обикновено от императивен характер и първостепенно значение, са били засегнати негативно. Отношенията на конкуренция, и по-конкретно запазването на конкуренцията, естествено са били въздигнати като императивен крайъгълен камък в договорните отношения между независимите предприятия на пазара.

В определени случаи споразуменията, решенията и съгласуваните практики между независими предприятия може да имат за цел или резултат предотвратяването, ограничаването или нарушаването на конкурeнцията и като такива ще бъдат смятани за забранени по силата на закона. Разликата между едно споразумение, съгласувана практика или решение е само по тяхната форма и интензитет. Заедно те представляват едно цялостно понятие, покриващо пълния спектър от възможни тайни споразумения между независимите предприятия, като основният акцент се поставя по-скоро върху икономическата действителност на отношенията между предприятията, а не върху самата форма.

Делчев и партньори може да Ви предостави цялостен конкурентноправен анализ и съвет във връзка със следното:

Споразумения

За целите на конкурентното право понятието за „споразумение” е много по-широко от това в гражданското право. Това означава, че за конкурентноправни цели споразумение може да е налице дори тогава, когато такова не съществува от гледна точка на гражданското право, т.е. то е само проект, който все още не е влязъл в сила, или дори в случаите, когато то не е обвързващо за страните по него.. Правилното разбиране на това понятие е от първостепенно значение за правилната линия на всяко стопанско поведение на пазара.

Споразуменията могат да бъдат хоризонтални, т.е. между конкуренти, или вертикални, ако страните извършват дейност на различно ниво от веригата на производство и разпространение и споразуменията се отнасят до покупката, продажбата или препродажбата на стоки и/или услуги.

Тези споразумения могат да бъдат забранени, ако са сключени между независими предприятия и имат за цел или резултат да предотвратят, ограничат или нарушат конкуренцията, освен ако не подлежат на групово или индивидуално освобождаване, при условие че са изпълнени определени изискванията за прилагането на такива освобождавания.

Най-сериозните нарушения на конкурентното право от гледна точка на забранените споразумения включват определянето на цени (ценови споразумения, манипулиране на търгови процедури, поддържането на цена при препродажба и др.), разпределяне на пазари (разпределяне на територия и клиенти) и ограничаване на производството, известни още като „твърди” ограничения.

Хоризонтални споразумения

Хоризонталните споразумения се сключват между конкуренти и могат да служат като тяхно изгодно средство, за да обединят усилията си за целите на сътрудничество и специализация. Те обаче могат да бъдат и тъмна пътека към една от най-тежките форми на антиконкурентно поведение – картелите. Хоризонталните споразумения често включват размяната на търговска информация между конкурентите, чието естество и съдържание следва да бъдат внимателно взети под внимание преди извършването на подобна размяна.

Вертикални споразумения

Вертикалните споразумения се сключват между неконкуренти, които извършват дейност на различно ниво от веригата на производство и разпространение. Те са „кръвта” на разпространението на продукти, присъща на процеса по производство и търговията на едро и дребно, и като такива са далеч по-често срещани от хоризонталните споразумения. Най-честата форма на вертикали споразумения са  споразуменията за дистрибуция.  Всяка дистрибуция се основава на определена формула за дистрибуция, като например неизключителна, изключителна, селективна дистрибуция, франчайз и представителство . Всички тези формули и канали за дистрибуция и/или тяхната комбинация могат да включват определени вертикални ограничения за доставчика или купувача. Такива вертикални ограничения се нуждаят от много внимателни и комплексни анализи, за да не се стигне до нарушаване на конкурентното право.

Консултирането на вертикални споразумения в България е услуга, която ние успешно практикуваме през последното десетилетие и по този начин сме натрупали значителен опит в изграждането, консултирането и защитата на бизнеси, основаващи се на най-различни и сложни видове формули и канали за дистрибуция.

Решения на сдружения

В някои сфери на стопанска дейност е нормално предприятията да основават сдружения или дори сдружения на сдружения. В определени случаи обаче тяхното основаване, съществуване, решения, действия, а понякога дори и техните препоръки могат да бъдат разглеждани като средство за постигане анти-конкурентно координиране или тайно договаряне между независими предприятия.

Съгласувани практики

Предприятията невинаги имат нуждата да достигат до фазата на споразумение или решение, за да постигнат същия резултат на пазара и да засегнат негативно конкуренцията. Европейският съд определя такъв модел на поведение като „всеки пряк или косвен контакт между такива участници, чиято цел или резултат е или да повлияе върху поведението на пазара на действителен или потенциален конкурент, или да разкрие на такъв конкурент, посоката на поведение, която самите те са решили да предприемат или обмислят да предприемат на пазара”, т.е. съгласувана практика.

 

 

=====================================================================================================

Делчев и Партньори е първокласно адвокатско дружество с офиси в София и Пловдив, предоставящо пълно обслужване в сферата на търговските отношения. Опитните адвокати, юристи, данъчни консултанти и експерти на нашата правна кантора ще ви предоставят качествена услуга по всякакви  въпроси, пред които вие или вашият бизнес сте изправени. На нашето абонаментно обслужване и индивидуални адвокатски, правни и данъчни услуги се доверяват множество международни компании с бизнес в България, български фирми и търговски дружества, местни предприемачи, неправителствени организации и физически лица, базирани или осъществяващи дейност във всеки голям български град – София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и други.