Право на Европейския съюз

Общностно право и право на ЕС

От 1 декември 2009г., когато влиза в сила Лисабонският договор, Европейският съюз придобива правосубектност и поема правомощията, които дотогава са упражнявани от Европейската Общност. От този момент Общностното право се превръща в право на Европейския съюз.

Европейският съюз и България

След продължила повече от седем години подготовка България става пълноправна държава-членка на Европейския съюз на 1 януари 2007г.

Присъединяването към ЕС е значима стъпка по пътя на интеграцията на България към Европейския съюз въз основа на европейските ценности и споделената цел за създаване на общо пространство на свобода, сигурност и правосъдие.

След присъединяването на България към ЕС правото на Европейския съюз (EU acquis), създавано през годините от институциите на ЕС чрез уникалните за ЕС законотворчески процедури, базирани на взаимното допълване на законодателните им функции, става част и от националното българско законодателство.

 

 

 

=====================================================================================================

Делчев и Партньори е първокласно адвокатско дружество с офиси в София и Пловдив, предоставящо пълно обслужване в сферата на търговските отношения. Опитните адвокати, юристи, данъчни консултанти и експерти на нашата правна кантора ще ви предоставят качествена услуга по всякакви  въпроси, пред които вие или вашият бизнес сте изправени. На нашето абонаментно обслужване и индивидуални адвокатски, правни и данъчни услуги се доверяват множество международни компании с бизнес в България, български фирми и търговски дружества, местни предприемачи, неправителствени организации и физически лица, базирани или осъществяващи дейност във всеки голям български град – София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и други.